Voorwaarden

E-mail: info@The-T-box.com
Website: The-T-box.com
Opgemaakt op 01 februari 2023

 

Definities

1. De T-box: een product van Robbert Dirksen BV, gevestigd te Hillegom onder KvK-nr. 61561169. Hierna te noemen 'De T-box'

2. Klant: degene met wie The T-box een overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: De T-box en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een particulier is en als particulier optreedt.


Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The T-box.

2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.


Prijzen

1. Alle door The T-box gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle door The T-box gehanteerde prijzen voor haar producten, op haar website of anderszins bekend gemaakt, kan The T-box te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die The T-box niet kon voorzien ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen ander recht ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten met het monster overeenkomen of modelleren.

Betalingen en betalingstermijn

1. The T-box kan bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

2. De klant dient achteraf te betalen binnen 14 dagen na levering.

3. Betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege en in verzuim is, zonder dat The T-box de klant een aanmaning of ingebrekestelling hoeft te sturen. standaard. .

4. The T-box behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen van niet op tijd betalen

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is The T-box gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan The T-box verschuldigd.

3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag The T-box zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van The T-box op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The T-box, dan is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan The T-box te betalen.


Reclamerecht

1. Zodra de klant in verzuim is, is The T-box gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. The T-box roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld te retourneren aan The T-box, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terugbrengen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, op voorwaarde dat:

· het product is niet gebruikt

· het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

· het is geen product dat speciaal op maat of aangepast is voor de consument

· het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd kan worden (ondergoed, badkleding etc.)

· de verzegeling is nog intact, in het geval van gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)

· het product of de dienst geen logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, horecaopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

· het product geen los tijdschrift of krant is

· de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

- zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet zal kopen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@The T-box.com, desgewenst met gebruikmaking van het herroepingsformulier dat te downloaden is van de website van The T-box, The T-box.com.

4. De consument heeft de plicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan The T-box, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.


Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en daardoor de volledige bestelling tijdig aan The T-box heeft geretourneerd, zal The T-box de eventueel door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van het aankoopbedrag terugbetalen. tijdige en volledige terugbetaling van de geretourneerde bestelling aan de consument.

2. De kosten voor bezorging zijn alleen voor rekening van The T-box voor zover de gehele bestelling wordt geretourneerd.


Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.


Retentierecht

1. The T-box kan haar retentierecht inroepen en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot The T-box heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft. heeft verklaard.

2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan The T-box verschuldigd is.

3. The T-box is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.


Schikking

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan The T-box te verrekenen met een vordering op The T-box.


Eigendomsvoorbehoud

1. The T-box blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens The T-box uit welke met The T-box gesloten overeenkomst dan ook, vorderingen terzake van wanprestatie daaronder begrepen.

2. Tot die tijd kan The T-box zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op andere wijze bezwaren.

4. Indien The T-box een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft The T-box het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft The T-box het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is betaald.

4. Bij niet tijdige betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant The T-box geen bezwaar kan maken tegen een te late levering.


Aflevertijd

1. De door The T-box opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en hiervan een (elektronische) bevestiging heeft ontvangen van The T-box.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij The T-box niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.


Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Vervoerskosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger, bij gebreke waarvan The T-box niet aansprakelijk kan worden gesteld. aangehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan The T-box, bij gebreke waarvan The T-box niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.


Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade veroorzaakt door ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen gaat op de klant over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde partij die het product namens de klant in ontvangst neemt.


Vrijwaring

De klant vrijwaart The T-box voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door The T-box geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1. De klant dient een door The T-box geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The T-box daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen . instellen.

3. Consumenten dienen The T-box hiervan binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat The T-box in staat is adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The T-box gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient The T-box schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The T-box ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Aansprakelijkheid De T-box

1. The T-box is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien The T-box aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. The T-box is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien The T-box aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot (een deel van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van The T-box vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien The T-box toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen door The T-box niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat The T-box in verzuim is.

3. The T-box heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien The T-box ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van The T-box in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in geen enkel testament van The T-box worden toegerekend -box onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van The T-box kan worden gevergd.

2. Onder de in lid 1 bedoelde overmachtsituatie wordt mede verstaan ​​- maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The T-box 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The T-box er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. The T-box is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Het vorige lid is niet van toepassing op producten die in een fysieke winkel zijn gekocht.


Wijziging algemene voorwaarden

1. The T-box is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The T-box zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.


Overdracht van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The T-box.

2. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The T-box bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The T-box is gevestigd/praktijk/kantoor is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.